ALGEMENE VOORWAARDEN PARGOLF (versie 01.06.12)

Artikel 1 Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen u en PARGOLF, hierna te noemen: “PARGOLF” strekkende tot het lid worden van PARGOLF.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met PARGOLF in het kader van het lidmaatschap, voor de uitvoering waarvan door PARGOLF derden dienen te worden betrokken.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
4. Indien PARGOLF niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat PARGOLF in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
5. PARGOLF behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te alle tijde te wijzigen wijzigingen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn herkenbaar aan een nieuw versienummer.
6. Algemene Voorwaarden worden altijd op de website gepubliceerd en zijn als zodanig steeds beschikbaar voor een ieder die ze wenst te zien.7. PARGOLF is geen autoriteit om NGF handicap te registreren!  Artikel 2 Toegang tot PARGOLF platform PARGOLF is een online golf platform. Toegang is alleen toegestaan na akkoord te zijn gegaan met deze voorwaarden en na volledige registratie. Bij toegang heeft u dus de algemene voorwaarden geaccepteerd. Gebruik van handmatige of geautomatiseerde software, apparaten, web pagina’s en andere processen kopiëren van PARGOLF website is verboden. U gaat ermee akkoord niet te controleren of te kopiëren, of anderen te controleren of te kopiëren, onze webpagina's of de inhoud daarvan, mogelijk te maken. U stemt ook in om niet een "frame" of anderszins simuleren van het uiterlijk of de functie van deze website. Bovendien gaat u ermee akkoord om geen actie, die interfereert met de goede werking van of het plaatsen van onredelijke belasting van onze infrastructuur, met inbegrip van maar niet beperkt tot ongewenste communicatie te nemen, poging tot verkrijgen van ongeautoriseerde toegang, transmissie en activering van computervirussen.  Artikel 3 Totstandkoming lidmaatschap
Als lid maakt u gebruik van een online golf platform.1. Klanten van PARGOLF (verder te noemen: leden) hebben een overeenkomst voor het verkrijgen van een account van PARGOLF. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “lidmaatschap” (lidmaatschap voor betaalde diensten) wordt daarmee deze overeenkomst bedoeld.
2. De overeenkomst komt tot stand nadat u zich voor het lidmaatschap heeft aangemeld via de website, waarbij u de Algemene Voorwaarden. Het Lidmaatschap gaat steeds per datum van inschrijving in en na betaling voor de dienst?
Artikel 4 Duur en beëindiging lidmaatschap
1. Het lidmaatschap heeft een bepaalde looptijd. Afgezien van speciale acties zal dit 12 maanden zijn en wordt telkens stilzwijgend en automatisch met twaalf maanden verlengd, tenzij u conform sub b van dit artikel opzegt. Het lidmaatschap eindigt door:
a. Overlijden
b. Uw persoonlijke opzegging via ‘Mijn PARGOLF’. Tijdige opzegging is uw verantwoordelijkheid. Alleen bij het door nadrukkelijk aantoonbaar toedoen van PARGOLF meer dan 4 weken (zegge 28 dagen) achtereen niet beschikbaar zijn van uw ‘Mijn PARGOLF’ kan u een beroep doen op het niet beschikbaar zijn van de mogelijkheid om tijdig op te zeggen. Nadrukkelijk uitgesloten hiervan is het niet hebben van inloggegevens door u – dat blijft te allen tijde uw verantwoordelijkheid om daarover tijdig te beschikken. Indien u onomstotelijk kunt aantonen meer dan 4 weken (zegge 28 dagen) minimaal eenmaal per week uw inloggegevens heeft getracht te achterhalen, zowel door via de website WWW.PARGOLF.NL deze gegevens op te vragen als schriftelijk via aangetekende post (waarbij u in ieder geval nadrukkelijk uw volledige en correcte adresgegevens dient aan te geven, inclusief telefoon en emailadres) aan de PARGOLF administratie, en PARGOLF kan niet aantonen hierop schriftelijk gereageerd te hebben, dan kunt u daar ook een beroep op doen.
c. Opzegging namens PARGOLF, omdat u langer dan twee maanden nadat tot betaling daarvan is aangemaand, in gebreke bent gebleven de vergoeding of andere door u aan PARGOLF verschuldigde bedragen te voldoen
d. Opzegging namens PARGOLF, omdat voortduring van het lidmaatschap om andere reden redelijkerwijze niet van PARGOLF kan worden gevergd.
2. Uw lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
3. De in dit artikel genoemde mogelijkheden om met PARGOLF te communiceren over lidmaatschappen zijn uitputtend; het is niet mogelijk om anders dan volgens de in deze Voorwaarden aangegeven mogelijkheden en procedures te communiceren over lidmaatschappen. Artikel 5 Betalingsvoorwaarden
1. De vergoeding kan op de volgende manieren voldaan worden:
a) Door betaling via het Internet
b) Door overmaking via de bank

Let op: afhankelijk van de door u gekozen betaalmethode kunnen hier kosten aan verbonden zijn
2. Jaarlijks ontvangt u 1 maand voor afloop van het lidmaatschapstermijn een verzoek tot betaling van uw lidmaatschap.
3. Indien u PARGOLF niet gemachtigd heeft dient u er zorg voor te dragen dat PARGOLF de vergoeding voor het aflopen van het lidmaatschapstermijn op haar rekening heeft staan.4.Daarnaast is PARGOLF gerechtigd u bij te late betaling uit te sluiten van het gebruikmaken van het lidmaatschap. 
a.  Zakelijk Lidmaatschap
De individuele zakelijke speler die zich aanmeldt via de site. b.  Corporate lidBedrijven kunnen minimaal 25 lidmaatschappen afnemen en middels PARGOLF code systeem doorgeven aan klanten en/of relaties. Voor extra leden is er een speciaal tarief zoals vermeld in de offerte. Bij tussentijdse vermeerdering van aantal leden zal er hiervoor tussentijds gefactureerd worden. Daarbij bestaat er de mogelijkheid een bedrijfscommunity op te richten. 1. Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar blijft de vergoeding over het gehele jaar verschuldigd.
2. PARGOLF mag zonder vooraankondiging en/of toelichting de jaarlijkse vergoeding jaarlijks eenmalig met maximaal 10% wijzigen. Voorwaarden voor betaling en lidmaatschap blijven daarbij onverminderd en zonder uitzondering van kracht.
3. Het staat PARGOLF vrij om de geboden faciliteiten zonder opgaaf van redenen te wijzigen.
4. Indien u in gebreke blijft in de tijdige betaling van de vergoeding of andere verschuldigde bedragen, dan bent u van rechtswege in verzuim. U bent dan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat u in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
5. Daarnaast is PARGOLF gerechtigd u bij te late betaling uit te sluiten van het gebruikmaken van het lidmaatschap.
6. Betaling door u geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:44 BW, zodat de betaling eerst in mindering strekt op de kosten als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, vervolgens in mindering op de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.  
Artikel 6 Privacy
1.De door u aan PARGOLF opgegeven persoonsgegevens, transactiegegevens en (hierna:"gegevens") worden vastgelegd in de marketingdatabase van PARGOLF. De gegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de opdracht. Bovendien worden deze gegevens gebruikt om u op de hoogte te houden van interessante producten en diensten van PARGOLF, haar partners (o.a. sponsors, en adverteerders) en van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Om de aan u toe te sturen informatie zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen, kunnen we gegevens (laten) analyseren en (laten) combineren met andere gegevensbestanden.
2. Indien u geen prijs stelt op informatie over relevante producten en diensten, u wenst te corrigeren of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan PARGOLF Postbus 279 2130 AG Hoofddorp3. PARGOLF behoudt zich het recht voor om, met inachtneming van de wet, wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Artikel 7 Gedragscode voor de platform gebruiker U begrijpt en stemt ermee in PARGOLF niet te gebruiken om:
• Te communiceren wat onwettig, lasterlijk, beledigend, obsceen, discriminerend of anderszins aanstootgevend is, of op enigerwijze te initiëren
• Het PARGOLF platform gebruiken voor illegale doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het samenzweren om wetten te schenden.
• Bedrieglijk staat, imiteren, of anderszins uw identiteit, met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van een pseudoniem, of het fout voorstellen van uw huidige of de vorige posities en kwalificaties, of uw voorkeuren met een persoon of entiteit, heden of verleden.
• Upload, post, e-mail, verzenden of anderszins beschikbaar maken van content of inleiding communicatie die informatie bevatten die u niet het recht om openbaar te maken of beschikbaar te stellen onder een wet of krachtens een contractuele relaties (zoals inside informatie, of eigendoms-en vertrouwelijke informatie die openbaar zijn gemaakt als onderdeel van een arbeidsrelatie of krachtens een geheimhoudingsovereenkomst).
• Upload, post, e-mail, verzenden of anderszins beschikbaar maken van content of inleiding communicatie die inbreuk maken op octrooien, merken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere eigendomsrechten.
• Upload, post, e-mail, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, "junkmail", "spam" te maken, "kettingbrieven", "piramidespelen", of enige andere vorm van reclame. Dit verbod omvat, maar is niet beperkt tot een) met behulp van PARGOLF platform, uitnodigingen om berichten te versturen naar mensen die niet weten dat u of wie het onwaarschijnlijk dat u te herkennen als een bekende contactpersoon; b) het gebruik van PARGOLF te komen aan mensen die je niet kent en deze ongevraagde reclameboodschappen versturen die rechtstreekse verbindingen zonder hun toestemming, en c) het verzenden van berichten naar distributielijsten, nieuwsgroep aliassen, of een groep aliassen.
• Upload, post, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken van materiaal dat software virussen of andere computercodes, bestanden of programma's te onderbreken, vernietigen of de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatie-apparatuur bevat.
• stalken of lastig te vallen van iedereen.
• Forge headers of anderszins manipuleren van identificatoren, teneinde de oorsprong van alle communicatie die via de PARGOLF te maskeren.
• Post inhoud in gebieden die niet bestemd zijn voor die inhoud. Voorbeeld: Aanbrengen van een adres in een naam of titel veld.
• hinderen of verstoren van het PARGOLF platform of de servers of netwerken verbonden aan het PARGOLF platform, of het overtreden van regels, procedures, beleid of reglementen van netwerken verbonden aan PARGOLF. Artikel 8 Verstrekte informatie op het PARGOLF platform In de loop van het gebruik van het PARGOLF platform, kunnen PARGOLF leden informatie verstrekken over zichzelf, die zichtbaar kunnen zijn voor bepaalde andere PARGOLF leden. Echter PARGOLF leden hebben zelf (beperkte) controle over de zichtbaarheid van hun profiel naar andere PARGOLF leden. Het is mogelijk via de website in contact te komen met andere PARGOLF leden of die andere PARGOLF leden zullen contact met u op kunnen nemen in een netwerk van zakelijke contacten. Dit zal alleen worden gevalideerd als zowel PARGOLF en leden hun goedkeuring geven. U gaat ermee akkoord dat de gevalideerde PARGOLF leden in het PARGOLF platform op een directe manier kunnen communiceren naar u en PARGOLF heeft geen verantwoordelijkheid voor deze contacten. U begrijpt dat door het plaatsen van materialen op het PARGOLF platform of anderszins verstrekken van materialen/ content aan PARGOLF, verleent u PARGOLF een royalty-vrije, eeuwigdurende, onherroepelijke licentie om deze informatie te gebruiken. Bovendien begrijpt u dat PARGOLF zich het recht voorbehoudt te herformatteren, uittreksel of vertalen materialen die afkomstig zijn van de gebruiker. U begrijpt dat alle informatie openbaar of prive verstuurd via het PARGOLF platform is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de persoon van wie dergelijke content afkomstig is en dat PARGOLF niet aansprakelijk zal worden gesteld voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud. U begrijpt dat PARGOLF niet de identiteit van PARGOLF leden met wie je kan communiceren, middels het PARGOLF platform, kan garanderen. Daarnaast kunnen wij niet instaan ​​voor de authenticiteit van alle gegevens die van PARGOLF leden voorzien over zichzelf of over relaties. Artikel 9 Toezicht en handhaving Terwijl wij het recht hebben om de activiteit en de inhoud in het PARGOLF platform mogen monitoren, zijn wij niet verplicht dit te doen. En omdat we dat niet doen, en kan de mogelijkheid niet, controle of actief toezicht houden op de inhoud staan we niet in voor de juistheid, integriteit of kwaliteit. Omdat de communicatieve normen verschillen die particulieren kiezen zijn soms niet in overeenstemming met ons beleid en praktijken, in het proces van het gebruik van onze website, kunt u worden blootgesteld aan inhoud die u aanstootgevend vindt of aanstootgevend is. U kunt contact opnemen met onze Service Desk en ons ​​te laten weten van de inhoud die u aanstootgevend vind. We kunnen de klachten en overtredingen van ons beleid onderzoeken, dat onder onze aandacht is gekomen.  We zullen elke actie ondernemen wat wij geloven dat passend is, waaronder maar niet beperkt tot de afgifte van waarschuwingen, het verwijderen van de inhoud of de beëindiging van rekeningen en / of abonnementen. Echter, omdat situaties en interpretaties verschillen, kunnen we ook het recht voorbehouden om geen actie te ondernemen. Onder geen enkele omstandigheid zullen wij op enkele wijze aansprakelijk zijn voor de inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van het gebruik van, de toegang tot, of ontzegging van toegang tot alle content op de website. Artikel 10 Speelrecht
De (wedstrijd) events die georganiseerd worden ‘binnen’ pargolf door andere partijen of die PARGOLF zelf organiseerd behoeven enige regels en etiquetten.1. U dient zich bij de uitoefening van het speelrecht te houden aan de voorschriften, vastgesteld en vast te stellen door de Nederlandse Golf Federatie (NGF) met betrekking tot de beoefening van de golfsport en aan de  voorschriften, opgenomen en op te nemen in het speelreglement van de deelnemende golfbaan.
2. Voor de uitoefening van het speelrecht in de baan is vereist dat u te allen tijde een door de NGF uitgegeven en geldig "Golf Vaardigheids Bewijs" (GVB), "Handicapkaart" of een door de golfbaan afgegeven "Baanpermissie" kunt overleggen.
3. Deelnemende golfbanen bepalen op welke dagen welke vaardigheid minimaal noodzakelijk is.
4. De deelnemende golfbaan is bevoegd u het speelrecht en het gebruik van de andere faciliteiten van de golfbaan te beperken indien er met medewerking van de golfbaan georganiseerde evenementen of wedstrijden worden gehouden, de baan naar het oordeel van de golfbaan onbespeelbaar is, u de toegang tot de golfbaan is ontzegd of u verschuldigde betalingen ten aanzien van het lidmaatschap niet (tijdig) aan PARGOLF heeft voldaan;
Artikel 11 Gedragscode voor de Speler
Via PARGOLF kunt u gebruikmaken van partner sites om starttijden te reserveren.Voordat u gebruik maakt van uw gereserveerde starttijd dient u zich als PARGOLF speler bij de deelnemende golfbaan te legitimeren. U dient zich te houden aan de regels die gelden op de golfbaan waar u uw starttijd heeft gereserveerd. Bij ernstige inbreuk op de baanregels is de exploitant van de golfbaan gerechtigd tot het nemen van die maatregelen en sancties die op de betreffende baan gangbaar zijn. De speler dient zich te houden aan de in de golfsport gebruikelijke regels die gelden op de baan waar de speler zijn starttijd heeft gereserveerd. Bij ernstige inbreuk is de exploitant van de baan gerechtigd tot het nemen van die maatregelen en sancties die op de betreffende baan gangbaar zijn.
Artikel 12 Aansprakelijkheid
1. Indien PARGOLF aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld. PARGOLF is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2. De aansprakelijkheid van PARGOLF is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
3. PARGOLF is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PARGOLF.Artikel 13 Niet-aansprakelijkheidsverklaring U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de PARGOLF Service wordt verleend op een "as is" en "als beschikbaar" basis en dat PARGOLF aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor een snelle of een goede levering, of het behoud van elke gebruiker informatie of communicatie tussen gebruikers. PARGOLF neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of het bestaan ​​van enige communicatie tussen gebruikers. PARGOLF wijst uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. PARGOLF geeft geen garantie dat (i) het PARGOLF platform aan uw eisen zal voldoen, (ii) het PARGOLF platform ononderbroken, tijdig, veilig of foutvrij, (iii) de resultaten van het gebruik van het PARGOLF platfrom worden nauwkeurig of betrouwbaar is, zal (iv) de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal gekocht of verkregen door u via het PARGOLF platform zal aan uw verwachtingen voldoen en (v) alle fouten in de software worden gecorrigeerd. Elk materiaal gedownload of anderszins verkregen door het gebruik van het PARGOLF platform is gedaan op uw eigen risico en discretie en u zal zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computer systeem of verlies van gegevens dat voortvloeit uit het downloaden van dergelijk materiaal. Geen advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door u van PARGOLF of via of vanaf het PARGOLF platform wordt enige garantie die niet uitdrukkelijk vermeld in deze gebruikersovereenkomst te maken. 
Artikel 14 (Email-)adreswijziging
Zodra u van adres en/of van e-mail adres verandert, dan bent u verplicht dit direct aan PARGOLF te melden. U kunt dat doen door uw gegevens conform te wijzigen in uw ‘Mijn PARGOLF’ /account gedeelte. Door schriftelijke mededelingen te sturen naar uw laatst bekende (e-mail-)adres, heeft PARGOLF aan al haar verplichtingen voldaan om u te voorzien van alle voor u relevante informatie met betrekking tot PARGOLF, en is zij gevrijwaard van iedere vordering, eis of aanspraak door u als u die de desbetreffende mededelingen niet heeft ontvangen.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij PARGOLF partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Den Haag; dan wel, ter keuze van PARGOLF, bij de bevoegde rechter in Haarlem.
3. Deze voorwaarden worden u ter kennisneming en instemming aangeboden bij de inschrijving. Deze voorwaarden zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij; PARGOLF postbus 279 2130 AG Hoofddorp.